Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR)

Information Agency III, s.r.o. rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Information Agency III, s.r.o.

Sídlo: Súdna 312/12, Trenčín 911 01 IČO: 36860085

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 20680/R

Kontaktné údaje: tel +421 326423120,

email: agency3@centrum.sk.

(ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“)

Zodpovedná osoba: email: agency3@centrum.sk

 Zodpovedná osoba je kontaktným miestom pre otázky alebo žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Information Agency III, s.r.o. v zmysle nariadenia GDPR ako prevádzkovateľ, spracúva Vaše osobné údaje v rámci plnenia úloh, povinností a napĺňania plnenia mandátnych zmlúv v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).Akým spôsobom získavame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene prostredníctvom oprávnených osôb svojich súčastí, ktorými sú objekty na základe plnenia podľa mandátnej zmluvy a v niektorých prípadoch aj prostredníctvom svojich zmluvných sprostredkovateľov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú:

 - návštevníci objektov,

 - uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, bývalí zamestnanci;

- iné osoby.

Prevádzkovateľ osobné údaje získava priamo od dotknutých osôb, alebo v osobitných prípadoch od tretích strán (napr. od súdov, exekútorov, sociálnej poisťovne, z dostupných registrov vedených v zmysle osobitných právnych predpisov).

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ nezískal priamo od dotknutej osoby môže spracúvať

Osobné údaje získavame a spracúvame aj vtedy, ak dotknutá osoba je obchodným partnerom Prevádzkovateľa, resp. vystupuje v mene obchodného partnera ako člen jeho štatutárneho orgánu, jeho zamestnanec a pod., a to pre účely plnenia najmä našich zmluvných povinností voči obchodnému partnerovi Prevádzkovateľa. Ak dotknutá osoba vstupuje do priestorov Prevádzkovateľa, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom zabezpečenia ochrany majetku Prevádzkovateľa, poriadku a bezpečnosti.


Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov


a)       Zabezpečovanie a poskytovanie dodávok služieb v zmysle mandátnych zmlúv

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

 

b)     Plnenie povinností a úloh spoločnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e nariadenia GDPR.

 

c)       Personálne a mzdové účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a obdobným pracovným vzťahom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

 

d)     Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

 

e)     Účtovné a daňové účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

 

f)       Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny.

 

g)     Evidencia zmlúv

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

 

h)     Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti prostredníctvom kamerového systému.

 

i)       Ochrana právnych nárokov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

 

j)       Zabezpečenie IT bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

 

k)     Vydávanie preukazov a preukazov zamestnanca

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

 

l)       Marketingové účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zvyšovanie povedomia o spoločnosti.

 

m)   Vedecký výskum, štatistické účely, archívne účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 89 nariadenia GDPR - spracúvanie osobných údajov je realizované na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, príp. na štatistické účely.

 

n)     Správa registratúry

 Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

 

 

Účinky právnych základov

Ak je právnym základom na spracúvanie osobných údajov poskytnutý súhlas, dotknutá osoba môže kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a neposkytnutie osobných údajov nemá žiadne negatívne dôsledky na práva dotknutej osoby alebo poskytované služby Prevádzkovateľom.

 

Ak je právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.

 

Ak je právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov dotknutej osoby môže mať za následok, že nebudú splnené zákonné požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov.

 

Ak je právnym základom na spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa, dotknutá osoba je povinná toto spracúvanie strpieť s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov.

 

Príjemci osobných údajov

 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Information Agency III, s.r.o.

 

Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:

-         Zmluvný odberatelia služieb, na základe Mandátnej zmluvy dotknutého a riadne označeného chráneného objektu

Ďalej môžu byť príjemci osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Zástupcovia zamestnancov, Exekútor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru a iné oprávnené subjekty.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje do:

- splnenia účelov spracúvania osobných údajov,

- doby stanovenej osobitnými predpismi,

- doby stanovenej registratúrnym poriadkom Prevádzkovateľa,

- v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov po dobu na ktorú je takýto súhlas poskytnutý, resp. do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva

>    Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

>  Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

>   Právo na výmaz - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné a naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, to znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

>   Právo na obmedzenie spracúvania -za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

> Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

> Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

>   Právo odvolať súhlas - máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby alebo písomne, oznámením o odvolaní súhlasu na adrese spoločnosti.

> Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

· elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: agency3@centrum.sk

 · písomne na adresu: Information Agency III s.r.o., Súdna 312/12, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.