Servisné a reklamačné podmienky

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spoločnosťou Information Agency III s. r.o., Súdna 12, Trenčín 911 01, IČO:36860085 (predávajúci) a obchodným partnerom (kupujúci), ktorý odoberá výrobky, služby dodávané predávajúcim.

Tento Reklamačný poriadok dopĺňa kúpnu zmluvu.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442.

Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom výrobku u predávajúceho alebo prevzatím výrobku od prepravcu.

Definícia pojmov – pre účely tohto Reklamačného poriadku

Výrobok - reklamované zariadenie

Miesto reklamácie - sídlo alebo obchodná kancelária Information Agency III s.r.o.

Výrobná chyba - chyba spôsobená nesprávnym výrobným postupom alebo chybným materiálom pri výrobe

Nepriaznivé počasie - sneh, dážď, slnko ….

Živelná udalosť - zemetrasenie, búrka, požiar, potopa …

Neoprávnená reklamácia - neprejavenie sa poruchy uvedenej zákazníkom, zistenie porušenia záručných podmienok, používanie v rozpore s návodom na použitie, ...

Kupujúci - zákazník, obchodný partner, prvý vlastník výrobku, ktorý má právny vzťah so spoločnosťou Information Agency III s. r.o. (predávajúci)

Záruka - časový úsek, počas ktorého má zákazník nárok na bezplatné odstránenie poruchy zariadenia, za predpokladu dodržania záručných podmienok

Reklamácia - uplatnenie záruky zo strany zákazníka

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry.

Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby vo faktúre, ktorá bola vystavená pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou ale použitím chybného materiálu pri výrobe.

Zánik záruky

Záruka zaniká:

ak bol výrobok mechanicky poškodený, alebo je podozrenie na poškodenie treťou osobou

ak bol výrobok poškodený v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo neoprávnenej inštalácie

ak bol výrobok poškodený v dôsledku zanedbania preventívnej starostlivosti a bežnej údržby

ak bol prepojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú platné technické normy a špecifikáciu

ak bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu

ak bol výrobok vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom

ak bola na výrobku poškodená záručná plomba

ak bolo strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové alebo výrobné číslo

ak bol výrobok poškodený živelnou udalosťou

ak bol výrobok vystavený nepriaznivému počasiu (pokiaľ na to nie je výslovne určený)

ak bol výrobok používaný v chemicky agresívnom prostredí, prašnom a vlhkom prostredí

ak na výrobok pôsobilo silné elektromagnetické pole

ak do výrobku vnikla tekutina

ak sa vo výrobku nachádza kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod.

ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie

ak bol výrobok neodborne používaný, alebo ak bol používaný v rozpore s návodom na použitie

ak boli na výrobku vykonané úpravy , opravy alebo neoprávnené manipulácie

ak bol poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti

ak bol poškodený atmosférickými výbojmi a prepätím v napájacej sieti, komunikačných vedeniach alebo ak bol poškodený elektrostatickým výbojom,

ak nebol predložený doklad o kúpe (originál alebo kópia faktúry)

Upozornenie: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy v rámci záruky

Všeobecné informácie :

vždy sa kontaktujte s pracovníkmi servisu predávajúceho o zostave, ktorú máte na servis doručiť, aby ste nezabudli na dôležitú súčasť

k výrobku priložte podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje v Reklamačnom protokole , na každý jeden reklamovaný výrobok, je treba

použiť samostatné tlačivo Reklamačného protokolu. Reklamačný protokol bude vydaný  na požiadanie zákazníka

vyplňte všetky požadované údaje v Reklamačnom protokole

pred uplatnením reklamácie je nutné výrobok dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Doručovanie reklamovaného tovaru                                        Osobná návšteva – preferovaný spôsob

pri osobnej návšteve servisu spoločnosti predávajúceho v mieste sídla firmy v Trenčíne Súdna312/12 je potrebné priniesť originál alebo kópiu  

faktúry. Ak kupujúci doklad nepredloží, nebude výrobok na reklamáciu prijatý, reklamácia bude považovaná za neoprávnenú a výrobok bude prijatý iba na opravu.

prevzatie výrobku je možné iba v čase pracovnej doby

výrobok nemusí byť prijatý na reklamáciu - opravu v prípade ak: chýba popis poruchy – reklamovanej nefunkčnosti

kupujúci nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

Doručenie poštou, alebo kuriérom - alternatívny spôsob

výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť do sídla firmy Information Agency III s.r.o. na adresu: Súdna 12, Trenčín 911 01

zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou

k výrobku je potrebné priložiť originál alebo kópiu faktúry, ktorá slúži aj ako záručný list

k výrobku priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje.

reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky

dopravu reklamovaného výrobku hradí odosielajúci

nezabudnúť uviesť spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a email kontaktom

výrobok nemusí byť prijatý na opravu - reklamáciu a bude odoslaný späť na náklady kupujúceho spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že nie je priložený originál alebo kópia faktúry reklamovaného výrobku

chýba popis závady - reklamovanej nefunkčnosti

 popísaná závada sa neprejavuje a zákazník –§ užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku

 napriek urgenciám nie je kupujúci ochotný§ komunikovať po dobu 5 pracovných dní, pokiaľ je v reklamačnom procese potrebná jeho súčinnosť

Spôsob riešenia reklamácie

Záručná oprava výrobku sa vykonáva opravou, výmenou poškodeného komponentu alebo dielu, poprípade výmenou celého výrobku podľa uváženia predávajúceho (vzhľadom na

neustály technický vývoj aj výrobkom iného typu s podobnými technickými parametrami).

V prípade, že sa obchodný partner dohodol so servisom na riešení reklamácie spôsobom vrátenia výrobku a následného dobropisu, je potrebné vrátiť výrobok v pôvodnom a

neporušenom balení.

Neoprávnená reklamácia

ak s výrobkom ne obdržíme podrobný popis poruchy a popis podmienok pri ktorých sa porucha vyskytuje budeme to charakterizovať ako neoprávnenú reklamáciu a budeme si účtovať

poplatok za diagnostiku výrobku

ak sa popísaná porucha neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú reklamáciu

a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku

ak je porucha výrobku spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje aplikácia užívateľa, je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú

reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku výrobku

v prípade neoprávnenej reklamácie bude výrobok na náklady kupujúceho odoslaný späť dobierkou

Vyrozumenie o vybavení reklamácie - opravy

O ukončení reklamácie – opravy bude kupujúci vyrozumený telefonicky, alebo e-mailom. Rovnakým spôsobom bude kupujúci informovaný o cene za opravu. Ak kupujúci nekomunikuje

alebo nie je schopný odsúhlasiť cenu za opravu, bude výrobok odoslaný späť na náklady kupujúceho spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku

Poskytovanie informácií o stave reklamácie - opravy

Kupujúci pri prijatí zariadenia na opravu dostane doklad, na ktorom je uvedené evidenčné číslo, pod ktorým je táto oprava registrovaná. V prípade zaslania výrobku do servisu, bude

informovaný správou email alebo telefonicky, v ktorej je taktiež toto evidenčné číslo.

Kupujúci bude o stave reklamácie informovaný iba na základe tohto evidenčného čísla.

Nevyzdvihnutie výrobku z opravy

v prípade nevyzdvihnutia si výrobku do 30dní od oznámenia o ukončení opravy si budeme účtovať skladné vo výške 1 €/deň

v prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou Information Agency III s.r.o. bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964

Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

Záverečné informácie

každý reklamovaný výrobok je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní

ak bola vykonaná oprava výrobku, ktorá nespadá do záručnej opravy, stráca sa celková záruka výrobku. Záruka platí iba na opravovanú časť výrobku.

spoločnosť Information Agency III s.r.o. zodpovedá iba za poruchy prevzatého výrobku, ktoré existovali v momente jeho prevzatia

v prípade nesúhlasu s opravou výrobku bude naúčtovaný poplatok za diagnostiku

lehota vybavenia opravy sa môže predĺžiť o čas potrebný na diagnostiku

v prípade zistenia inej chyby ako bola uvedená, budeme Vás kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu naloženia s výrobkom

Náhrada škody. Spoločnosť Information Agency III s.r.o. nepreberá žiadnu záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktoré boli spôsobené chybnými výrobkami dodaných firmou

Information Agency III s.r.o., pokiaľ nebolo dohodnuté v kúpnej zmluve inak. Nepreberá záruku najmä za škody spôsobené prestojmi, náhradným výrobkom, strata dát, kapitálové a

úrokové straty, personálne náklady, ktoré vyplývajú z chybných výrobkov respektíve ich porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradných dielov.

spoločnosť Information Agency III s.r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie.

zásielky zasielané na náklady spoločnosti Information Agency III s.r.o. nebudú prevzaté.

Mimozáručná oprava zariadenia

Zariadenie môže byť prijaté na opravu za účelom posúdenia ceny za opravu alebo priamo na opravu so súhlasom s vykonaním opravy. Cena za opravu bude zákazníkovi oznámená

telefonicky alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu s vykonaním opravy sa účtuje poplatok za diagnostiku. Na opravu vecí sa vzťahuje 3 mesačná záručná doba. Spôsoby úhrady za

vykonanie opravy :

doručením kuriérskou službou na dobierku

vystavením zálohovej faktúry (po úhrade bude zariadenie zaslané poštou)

hotovosťou

Platnosť

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2009