Vzdialená ochrana majetku

Vzdialená online ochrana objektu.

Zaznamenali sme požiadavku na znižovanie ceny fyzickej ochrany objektu. Pri súčasných požiadavkách trhu, na kvalitu pri poskytovaní tohto druhu služieb, je priam nemožné cenu znižovať. Požiadavky a nároky pracovníkov SBS, sa z roka na rok zvyšujú, či s tím ide ruka v ruke aj kvalita, je v mnohých otázkach sporné.


V súčasnej dobe, je možné fyzickú ochranu pri určitých odvetviach podnikania úplne odstrániť a nahradiť ju online ochrany objektu. Je tu priestor na monitorovanie /únik vody, vznikajúci požiar.../ a ovládanie /otvorenie brány, spustenie sirény ..../ rôznych udalostí v objekte. Pri tomto druhu poskytovania služby, je potrebné splniť veľa technických požiadaviek. Základom sú ľudské zdroje, vlastná IT sieť poskytovateľa služby, manažérsky systém riadenia kvality, technické zázemie, a mnohé iné.

Online ochrana objektu, je nepretržité monitorovanie streamov z kamier z celého objektu, exteriérová a interiérová ochrana objektu /snímače, bariéry, záplavové snímače, monitoring elektronickej požiarnej signalizácie a mnohé iné .../. Výhodou, je hlavne nepretržitý monitoring chráneného objektu, kde je možné zachytiť mnohé javy a reagovať, častokrát rýchlejšie, než je v objekte fyzická ochrana. Moderné security technológie, už dnes dokážu aj prostredníctvom video analýzy, reagovať na mnohé podnety a upozorniť tak dohľadové centrum, na vznikajúcu alebo aktuálnu udalosť. Operátor, na základe presného nastavenia ochrany objektu, dokáže pomerne za krátku dobu, včas reagovať na udalosť. Vyšle na objekt záchranný zbor, požiarnikov alebo Políciu. Zákonodarca Zákona o súkromnej bezpečnosti 473/2005 Z. z. podľa § 56 ods. 5, už pamätá na vznik práve takýchto systémov :

(5) Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany alebo prostredníctvom kamerového systému. V prípade zistenia podozrenia z trestnej činnosti vykoná opatrenia na obmedzenie osobnej slobody osoby, zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do chráneného objektu alebo na chránené miesto a vec neodkladne oznámi miestne príslušnému útvaru Policajného zboru.

Úspora pri dodávke takejto služby, je pre zákazníka výrazná a pohybuje sa v tisícoch Eur ročne, v neposlednej rade, aj kvalitatívne je táto služba na vyššej úrovni. Pri výbere takejto služby je dôležité správne nastavenie systému, servisovanie hardvéru, by malo byť ponechané na poskytovateľa služby. Úplne najideálnejšie, je keď poskytovateľ služby vybuduje v objekte takýto systém, na svoje náklady a zastreší ho aj svojim bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov, v zmysle Zákona 122/2013 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

Spoločnosť Information Agency III, s.r.o. zaradila do svojho portfólia aj tento druh služby a poskytuje ho už viac ako 5 rokov. Prevádzkujeme vlastnú bezdrôtovú dátovú sieť s priepustnosťou 1 Gb/s, pokrytie od Trenčianskeho hradu, až po Nové mesto nad Váhom. Máme vlastný manažérsky systém riadenia kvality, vybudovaný na základe praktických poznatkov z oblasti súkromnej bezpečnosti už viac ako 12 rokov. Ponúkame Vám dodávku a servis, zabezpečovacieho systému, v cene za službu online ochrana objektu. Máme najlepšie ceny a skúsenosti na trhu.

Neváhajte, oslovte nás, my za Vami prídeme, navrhneme podmienky spolupráce, ihneď po Vašom prijatí môžeme začať spolupracovať. V prípade potreby Vám poskytneme referencie na našich zákazníkov. Pracujeme v mnohých oblastiach priemyslu a našimi zákazníkmi sú mnohé významné svetové spoločnosti, zabezpečujeme aj majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tešíme sa na Vaše pozvanie, dáme Vám viac než si myslíte.